Categories
Commentaries Medium-Filipino Short Stories

Ang Katutubo at ang Bentilador

May isang katutubo na first time na nakarating sa sibilisasyon.  Manghang-mangha siya sa kanyng nakita.  Na-curious siya sa isang bentilador.  Lalo na nang ito ay umandar at umikot.  Pilit niyang hinabol ang hangin na naggagaling sa bentilador.  Di nagtagal siya ay napagod at tumigil siya paghabol.  Naupo na lang siya sa isang tabi at hinintay na lang na bumalik sa kanya ang hangin.  Lalo siyang namangha at kanyang nasabi:  “Galing-galing, minsan sa iyo minsan sa akin!”

Iyan ang kwento ng isang katutubo at ng isang bentilador!

Ikaw?

Isa ka bang katutubo?

O isa kang bentilador?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s